เมล็ดปาล์ม

STEP 1

เมล็ดปาล์มน้ำมันงอก เพื่อ
เตรียมพร้อมไปปลูก
ในแปลงอนุบาล

STEP 2

การเพาะเมล็ดปาล์มน้ำมันงอก
ในแปลงอนุบาล

STEP 3

ต้นกล้าปาล์มน้ำมันในแปลงอนุบาล pre-nurseries

STEP 4

ต้นกล้าปาล์มอายุ 3 เดือน ที่พร้อมย้ายไปปลูกแปลง
main nursery

STEP 5

ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน สายพันธุ์
Cirad Deli X Lame’
จากในแปลงเพาะ

STEP 6

ลักษณะของผลปาล์ม
(Cirad Deli X Lame Fruit Shape)

1

2

3

4

5

6