ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคม 2556


โปรดอ่านข้อกำหนดในการใช้ WEBSITE นี้อย่างละเอียดรอบคอบ


บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) เป็นเจ้าของ website: www.upoic.co.th (ต่อไปนี้เรียกว่า “WEBSITE”) ตามกฏหมาย และถือว่าการที่ท่านได้เข้ามาใช้ WEBSITE หมายถึงการที่ท่านยอมรับข้อกำหนดของบริษัทฯ ดังนั้น โปรดอย่าใช้ WEBSITE หากท่านไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยบริษัทฯ อาจเปลี่ยนรายละเอียดในข้อกำหนดได้เป็นครั้งคราว ดังนั้น ท่านควรจะต้องตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวทุกครั้งที่ท่านเข้ามาใช้ WEBSITE ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า ท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้น


หากท่านมีคำถามหรือความเห็น ท่านสามารถส่งอีเมล์ถึงบริษัทฯ ได้ที่ nongwalai@upoic.co.th


บริษัทฯ ขอเรียนว่าข้อมูล และส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ใน WEBSITE นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าและมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำ อย่างผู้เชี่ยวชาญ และบริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้ข้อมูลที่ปรากฏใน WEBSITE มีความถูกต้องและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ท่านไม่ควรสรุปเองว่าข้อมูลที่ให้นี้เป็นข้อมูลล่าสุดและครบถ้วนเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากท่านกำลังตัดสินใจจะลงทุนในกิจการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ขอให้ศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ให้ถี่ถ้วนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายและ/หรือผลขาดทุนที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

นอกจากนั้น บริษัทฯ, บริษัทแม่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, พนักงาน, กรรมการบริษัทฯ, ผู้ถือหุ้น, ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดผลการขาดทุนทางธุรกิจ ผลการขาดทุนที่แสดงในงบการเงิน การลดลงของค่าความนิยม การหยุดชะงักทางธุรกิจ รวมถึงเหตุการณ์ใดๆที่ส่งผลกระทบโดยทางอ้อม


ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า
เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น ข้อมูลทั้งหมดใน WEBSITE นี้ได้รับความคุ้มครองในรูปแบบงานอันมีลิขสิทธิ์ (copyright) เครื่องหมายการค้า (trademark) และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือหรือคู่สัญญาอื่นที่อนุญาตให้บริษัทฯ ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้นเป็นเจ้าของ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือสิทธิอื่นๆ ที่ไม่ได้อนุญาตให้ใช้อย่างชัดแจ้ง ห้ามทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ


การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด

บริษัทฯ มีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อ หากความผิดพลาดนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์หรือความผิดพลาดที่มิได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า อันเป็นผลมาจากสินค้าใน WEBSITE ที่มีการลงรายการไว้ไม่ถูกต้อง (ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิด หรือ ลงรายละเอียดที่ผิด เป็นต้น) ในกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้นเกิดการยกเลิกขึ้นและบริษัทฯ ได้รับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นแล้ว บริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนราคาสินค้า สำหรับกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากทางบริษัทฯ เท่านั้น


การใช้ส่วนตัว

การใช้ข้อมูลใน WEBSITE นี้เป็นการใช้เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ท่านตกลงว่าจะไม่แจกจ่าย ตีพิมพ์ ส่ง เปลี่ยนแปลง แสดง หรือสร้างงานเพิ่มเติมหรือใช้เนื้อหาที่ปรากฎอยู่ใน WEBSITE นี้ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม ท่านจะต้องไม่ทำสำเนา แจกจ่าย หรือจัดแสดงข้อมูลที่ปรากฎอยู่ใน WEBSITE นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลภายนอก ท่านจะต้องไม่เชื่อมต่อหรือลิงค์ (link) หรือทำซ้ำ/ลอกเลียน ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของ WEBSITE โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ การละเมิดสิทธิเหล่านี้จะทำให้เกิดการดำเนินคดีตามขั้นตอนและความเหมาะสม ท่านตกลงที่จะไม่ทำให้ บริษัทฯ ต้องได้รับความเสียหายจากการใช้ข้อมูลใดๆ จาก WEBSITE โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต ท่านยอมรับว่าการใช้เนื้อหาสาระและข้อความต่างๆ ที่ปรากฎใน WEBSITE โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจทำให้เกิดความเสียหายที่ร้ายแรงต่อบริษัทฯ และในกรณีที่ท่านใช้ WEBSITE โดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัทฯ มีสิทธิที่จะได้รับการชดใช้ตามกฎหมายหรือโดยธรรมในฐานะที่เป็นเจ้าของ ซึ่งรวมถึงการห้ามไม่ให้กระทำการละเมิดดังกล่าว


ความคิดเห็นและการส่งความคิดเห็น

ท่านตกลงว่าท่านเป็นผู้รับผิดชอบและจะยังเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาข้อมูลใดก็ตามที่ท่านเป็นผู้ส่งไปที่ WEBSITE แต่เพียงผู้เดียว ท่านจะต้องไม่ส่งข้อมูลที่ละเมิด ผิดกฎหมาย อันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ รวมถึงข้อความหยาบคายหรือลามกอนาจาร ท่านตกลงด้วยว่าท่านจะไม่ส่งอะไรก็ตามเข้าไปใน WEBSITE ที่จะเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ข้อมูลส่วนบุคคลหรือความลับ หรือสิทธิส่วนตัวหรือกรรมสิทธิ์ใดๆ


บริษัทฯ ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจต่อบริษัทฯ แต่บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์และไม่สามารถที่จะรับความคิดหรือข้อมูลใดๆ รวมทั้งคำแนะนำอื่น ๆ ที่ท่านอาจมีหรือพัฒนาขึ้นและเห็นว่าเป็นกรรมสิทธิ์หรือสมบัติของท่าน ดังนั้น เมื่อท่านส่งสิ่งใดก็ตามมายัง WEBSITE จึงถือว่าท่านให้สิทธิไม่เฉพาะแต่เพียงผู้เดียวแก่บริษัทฯ โดยไม่มีการคิดค่าสิทธิ เพื่อให้บริษัทฯ ใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง จัดแสดง ส่ง ปรับเปลี่ยน ตีพิมพ์ แปลสร้างงานดัดแปลง และเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด


การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ (ลิงค์)

ลิงค์บางลิงค์ใน WEBSITE จะทำให้ท่านสามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ไม่อยู่ในการควบคุมของ บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จัดลิงค์เหล่านี้ให้ท่านเพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น การมีลิงค์ไม่ได้หมายความว่าบริษัทฯ สนับสนุน หรือรับผิดชอบเนื้อหาสาระใน WEBSITE ที่เป็นลิงค์แต่อย่างใด บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการที่ท่านดาวน์โหลดซอฟแวร์ใดๆ หรือการส่งข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ จากบุคคลภายนอก
การที่ท่านเลือกเข้าเยี่ยมชมลิงค์ดังกล่าว ถือว่าท่านยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของลิงค์นั้นก่อนเข้าใช้งาน


นโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

การที่ท่านเข้ามาใช้ WEBSITE และส่งข้อมูลหรือข้อความใดๆ มายัง WEBSITE แสดงว่าท่านยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตาม “นโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย” ของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอให้ท่านโปรดอ่านนโยบายดังกล่าวอย่างละเอียด เพื่อให้ทราบถึงแนวปฏิบัติและนโยบายที่เกี่ยวกับการเก็บ การใช้ และรักษาข้อมูลของผู้มาเยือน WEBSITE ของบริษัทฯ และบริษัทฯ หวังว่านโยบายนี้จะช่วยท่านตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของท่านร่วมกับบริษัทฯ

1. ข้อมูลที่บริษัทฯ รวบรวมและเก็บรักษาไว้: ในกรณีที่บริษัทฯ จัดกิจกรรม เช่น การแข่งขัน การจับฉลาก ลงทะเบียนสำหรับร่วมกิจกรรม หรือรับสมัครงาน ท่านอาจถูกเชิญหรือร้องขอให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคล (ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ email หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่นๆ เพื่อแสดงตัวตน รวมถึงประเทศ อายุ เพศ (ทั้งหมดรวมเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) และบริษัทฯ อาจขอให้ท่านระบุสิ่งที่ท่านให้ความสนใจ สิ่งที่ท่านชอบ หรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นใดที่บริษัทฯ จะสามารถรวบรวมเพื่อจัดหาบริการและข้อมูลให้ท่านตามที่ท่านต้องการได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

2. การใช้ข้อมูลของท่านโดยบริษัทฯ: บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับและจะนำมาใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทีกำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เท่านั้น หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงดังกล่าว บริษัทฯ จะมีการแจ้งไปยังท่าน เพื่อให้ท่านเห็นชอบก่อนนำมาใช้ บริษัทฯ ใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาจากท่านเพื่อที่จะนำเสนอเป็นข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงกลับไปยังท่าน เช่น รายละเอียดการเสนอขายสินค้า ราคา ตัวสินค้าและบริการ รวมถึงข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่างๆ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการตลาดและโฆษณาด้วย สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานจะถูกนำมาใช้ในการประเมินความเหมาะสมกับการจ้างงานเท่านั้น บริษัทฯ จะไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

3. การทบทวนข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านเห็นด้วยและรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้มานั้นถูกต้อง เป็นความจริง และเป็นปัจจุบัน ท่านจะไม่แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะลอกเลียน หรืออวดอ้างเป็นบุคคลอื่นท่านจะต้องทบทวนข้อมูลส่วนบุคคลและทำให้เป็นปัจจุบัน หากพบว่าข้อมูลดังกล่าวล้าสมัยแล้ว โดยการใช้วิธีการที่ WEBSITE กำหนด (หากมี)

4. คุกกี้ส์ (Cookies): บริษัทฯ ใช้คุกกี้ส์เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในการใช้ WEBSITE คุกกี้ส์ไม่ได้บ่งชี้ถึงตัวท่าน คุกกี้ส์เป็นข้อมูลชิ้นเล็กๆ ที่เว็บไซต์โอนไปยังฮาร์ดดิสในคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้ส์เพื่อการติดตามจำนวนของผู้คนที่ใช้ WEBSITE และวิธีการที่เขาเหล่านั้นใช้ ในบางครั้ง บคคลภายนอกอาจมีการโฆษณาหรือจัดกิจกรรมขึ้นบน WEBSITE การโฆษณาหรือการจัดกิจกรรมดังกล่าวก็จะมีคุกกี้ส์ด้วย บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเกิดคุกกี้ส์เหล่านั้นหรือการใช้ข้อมูลใดๆ โดยบุคคลภายนอก

5. การเปิดเผยข้อมูล: บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกเหนือจากภายในกลุ่มบริษัท เว้นแต่
- ได้รับความยินยอมจากท่าน
- เป็นไปตามการบังคับใช้กฏหมาย และ/หรือตามคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- มีการเรียกร้องว่าท่านมีส่วนในการละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลภายนอก
- ต้องปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือของบุคลอื่นๆ
- ช่วยให้ท่านได้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการธุรกรรมกับบริษัทฯ

6. การป้องกันและมาตรการรักษาความปลอดภัย: ท่านจะต้องไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้อมูลอิเล็คโทรนิคของท่านจะถูกจัดเก็บไว้ในระบบจัดการข้อมูลที่มั่นคงและได้รับความคุ้มครองในห้องควบคุม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของการสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต บริษัทฯ จึงไม่อาจให้คำรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองตลอดเวลา บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต


การสละสิทธิและการยกเว้นความเสียหาย

บริษัทฯ ไม่มีความรับผิดต่อท่านและบุคคลภายนอกหากเกิดความผิดพลาดหรือความล่าช้าในเนื้อหาของ WEBSITE หรือการกระทำใดก็ตามที่เกิดจากการใช้เนื้อหาดังกล่าว และเพียงเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะให้อนุญาต บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องใดๆ ซึ่งเกิดจากการใช้เนื้อหาใน WEBSITE หรือที่ได้จากการที่ท่านเข้าถึงข้อมูลอื่นผ่านการใช้ลิงค์จาก WEBSITE ถึงแม้ว่า บริษัทฯ จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายนั้นแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะใช้ทักษะและความเอาใจใส่ตามสมควรในการจัดทำ WEBSITE แต่จะไม่รับรองความถูกต้องของ WEBSITE การเข้าถึง WEBSITE ได้ตลอดเวลา หรือความน่าเชื่อถือของ WEBSITE แต่ประการใด บริษัทฯ ไม่รับประกันว่าการทำงานต่างๆ ของ WEBSITE จะไม่หยุดชะงักหรือไร้ความผิดพลาด หรือ WEBSITE จะปราศจากไวรัสหรือองค์ประกอบที่อันตรายอื่น ๆ และบริษัทฯ ไม่รับรองว่าจะแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว แม้ว่าจะทราบถึงข้อบกพร่องนั้นก็ตาม


กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย ข้อพิพาทใดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะต้องเป็นไปตามเขตอำนาจของศาลไทยแต่เพียงผู้เดียว


ข้อมูลบริษัทฯ

ที่อยู่จดทะเบียน
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 64 ชั้น 1 ซอยบางนาตราด 25 บางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. +66-(0)2-744-1046/48
โทรสาร +66-(0)2-744-1049