สวนปาล์ม

พื้นที่ปลูกปาล์มของบริษัท

สวนกระบี่น้อย
สวนเขาพนม
สวนเขาเขน
สวนบ้านหมาก
สวนเกาะน้อย
สวนทับปริก
รวมพื้นที่ปลูกปาล์มของบริษัท 21,031.56 ไร่
3,365.04 เฮคเตอร์

พื้นที่ปลูกปาล์มของบริษัทย่อย

สวนเคียนซา 4,090.31 ไร่
654.45 เฮคเตอร์
สวนชัยบุรี 6,207.00 ไร่
993.12 เฮคเตอร์
(อยู่ในระหว่างดำเนินการพิจารณาของกรมป่าไม้เพื่อต่อสัมปทาน)
รวมพื้นที่ปลูกปาล์มของบริษัทย่อย 10,297.31 ไร่
1,647.57 เฮคเตอร์
รวมพื้นที่ปลูกปาล์มทั้งหมด 31,328.86 ไร่
5,012.62 เฮคเตอร์

โรงสกัดน้ำมันปาล์ม

โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่จังหวัดกระบี่เป็นโรงงานซึ่งสกัดน้ำมันปาล์มด้วยเครื่องจักร และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย มีการออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสกัดน้ำมันปาล์มได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า โรงงานของเราควบคุมการสกัดน้ำมันปาล์มด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญสูง อีกทั้งยังมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง นอกจากนั้น โรงงานยังได้การรับรองระบบควบคุมคุณภาพต่าง ๆ ได้แก่ ISO 9001: 2000,ISO 14001

ปัจจุบันโรงงานมีกำลังการผลิตผลปาล์มสด 75 ตันต่อชั่วโมง และสามารถผลิตเมล็ดในปาล์มได้ 4.55 ตันต่อชั่วโมง ผลิตภัณฑ์หลักของโรงงาน ได้แก่ น้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันเมล็ดในปาล์ม กากเมล็ดในปาล์ม และเมล็ดในปาล์ม

ดูกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์ม