โรงสกัดน้ำมันปาล์ม

STEP 1

ด้านหน้าโรงงาน UPOIC

STEP 2

ถังน้ำมัน CPO และถนนทางขึ้น
เครื่องชั่งรถบรรทุก

STEP 3

ถังน้ำมัน CPO

STEP 4

รถสิบล้อหรือรถบรรทุกนำทะลาย
ไปรวมกันที่ลานเท

STEP 5

การลำเลียงผลผลิตไปสู่
กระบวนการนึ่ง

STEP 6

เครื่องนวดผลปาล์ม Phrasing

STEP 7

Turbine Generator 850 KW,
Turbine Generator 1200 KW

STEP 8

การบรรจุน้ำมันลงถังรถบรรทุก เพื่อส่งจำหน่าย

1

2

3

4

5

6

7

8