วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจน้ำมันปาล์มที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานระดับสากล เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการแข่งขันระดับโลก

พันธกิจ

สร้างศักยภาพในธุรกิจน้ำมันปาล์มตั้งแต่การเพาะเมล็ดพันธุ์ การผลิตต้นกล้า การเพาะปลูก การสกัดน้ำมัน ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องให้สามารถแข่งขันได้และเป็นที่ยอมรับในอนาคต

ดำเนินธุรกิจน้ำมันปาล์มที่ให้มูลค่าสูงด้วยการมุ่งเน้นในด้านงานค้นคว้าวิจัย พัฒนาสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิตสูง ปรับตัวได้ดีในทุกพื้นที่การเพาะปลูกตรงตามความต้องการของเกษตรกร รวมถึงการให้บริการที่ดีเยี่ยมต่อลูกค้า

ใช้เทคโนโลยีการผลิตและการค้นคว้าวิจัยที่ทันสมัย ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนและสังคม

ให้ความสำคัญอยู่เสมอต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของพนักงาน รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า เกษตรกรและจัดสรรประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม