ความรับผิดชอบต่อสังคม

สนับสนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนบ้านหมาก

มิถุนายน 2565

สนับสนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนบ้านหมากในการจัดสร้างเสาธงโรงเรียน ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี