ผู้ติดต่อ

นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

กรรมการผู้จัดการ
e-mail: anchales@lamsoon.co.th

นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์

กรรมการบริหาร
e-mail: piyatida@lamsoon.co.th

โทรศัพท์

+66-(0)2-744-1046/48

โทรสาร

+66-(0)2-744-1049