ข่าวและกิจกรรม
ข่าวบริษัท

โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด

โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด


บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งหวังแน่วแน่ที่จะใช้ นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ก้าวหน้าเพื่อลดผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อน บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการศึกษาระบบการจัดการและการบำบัดน้ำเสียรูปแบบใหม่ ซึ่งได้พิจารณาทั้งในส่วนของระบบนิเวศน์และการลงทุนที่มีผลต่อระบบการจัดการ และการบำบัดน้ำเสียรูปแบบใหม่

เทคโนโลยี่การ จัดการและการบำบัดน้ำเสียรูปแบบใหม่นี้จะช่วยลดการเกิดก๊าซเรื่อนกระจกได้ โดยการนำก๊าซมีเทนออกจากน้ำเสียซึ่งอาศัยระบบการหมักย่อยชีวภาพชนิดใหม่ และนำก๊าซมีเทนที่ได้ไปใช้ ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยสามารถช่วยลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า และปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าได้

ด้วยเทคโนโลยี่ การก่อสร้าง การจัดการและการบำบัดน้ำเสียดังกล่าวยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่นานในประเทศ ไทยย่อมมีความเสี่ยง แต่เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น (ลดการปล่อยก๊าซมีเทน) บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมโครงการ กลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) อย่างไรก็ตามบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้ทำการศึกษาและเรียนรู้การเข้ามีส่วนร่วมกับกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ภายใต้ พันธะสัญญาเกียวโต โดยได้ดำเนินตามขั้นตอนต่างๆดังนี้

  • 2548-2549, เข้าร่วมการอบรมการเขียนเอกสารประกอบโครงการ (PDD) ในโครงการ Capacity Building ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมของประเทศ ญี่ปุ่น (Ministry of The Environment , Japan) สถาบันยุทธ์ศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก(Institute for Global Environmental Strategies,IGES) และ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Environmental Institute ,TEI)
  • 22 ส.ค. 2550, เริ่มการสรรหาและคัดเลือกที่ปรึกษาและผู้ทำโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
  • 24 ก.ย. 2550, แจ้งและชี้แจงการจัดทำโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดในการการประชุมผู้ถือหุ้น
  • 10 ต.ค. 2550, จัดจ้างสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษา ออกแบบและควบคุมงานในการก่อสร้างระบบหมักย่อยชีวภาพ